วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิก บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

1. พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง
2. เป็นที่พึ่งหลักและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
3. จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ฯ

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีความมั่นคงและเป็นที่พึ่งของสมาชิก
2. สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกที่ใช้บริการสหกรณ์ฯ
3. เพื่อให้คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
4. เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ
5. พัฒนาระบบการให้บริการ ให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเรื่องการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ